Personuppgifter

I den mån dataskyddsförordningen är tillämplig för DOX Sweden AB under detta avtal äger DOX Sweden AB endast rätt och skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med DOX som tjänst och dess funktionalitet att kunna söka och finna personer registrerade i systemet, för deltagande av DOX projekt.

DOX Sweden AB har rätt att registrera uppgift om Projektägare och Användare, såsom namn, arbetsadress, arbetstelefonnummer, befattning och epost-adress, för att projektägare och användare skall kunna nyttja DOX som tjänst, och för att DOX Sweden AB ska uppfylla sina åtagande enligt avtalet.

DOX Sweden har också rätt att, utöver vad som angivits ovan, registrera samma uppgifter för statistik och marknadsföringsändamål, inklusive direkt marknadsföring. Projektägare och Användare är härvidlag införstådda med att dessa uppgifter kan bli åtkomliga via Internet.

DOX Sweden AB har fulla rättigheter enligt ovan att lämna ut dessa uppgifter till samarbetspartner och andra avtalsparter, även sådana placerade utanför EES-området (EU).

Användare kan hos DOX Sweden AB utan kostnad få information om behandlingen av dennes personuppgifter, begära rättelse av personuppgifterna samt se sina registrerade personuppgifter. Användare ser alla registrerade uppgifter under Meny / Min profil och valet Mina uppgifter, i respektive DOX-projekt de är medlem i. I valet Min profil kan användare själva ändra sina uppgifter samt klicka Avregistrera för att skicka information till projektadministratör om förändrat samtycke i gällande projekt. I och med avtalet ansvarar projektägare för att användare anställda eller anmälda av projektägare har lämnat sitt samtycke till den personuppgiftsbehandling som anges i §9. Användare har i och med att nyttjandet av DOX som tjänst givit sitt samtycke till ovan angiven personuppgiftshandling, såvida inte användaren har meddelat projektägare annat.