Allmänna villkor

Slide One

Allmänna villkor

Vilka åtaganden har DOX Sweden AB och vilket ansvar har projektägaren? Nedan hittar du svaren.

Dessa allmänna villkor gäller för alla anbud, överenskommelser vad gäller tjänsten Next DOX som erbjuds av DOX Sweden AB för projektägare och dess användare i projekt.

DOX Sweden AB, projektägare och användare anses vara bundna av dessa allmänna villkor vid tillhandahållande och nyttjande av tjänsten Next DOX.

Innehåll

 • §1 Definitioner
 • §2 Avtalets omfattning
 • §3 Avtalstid
 • §4 DOX Sweden AB:s åtagande
 • §5 Projektägares och användares ansvar
 • §6 Betalning och betalningsmetod
 • §7 Avtalets upphörande
 • §8 Effekter av avtalets upphörande
 • §9 Personuppgifter
 • §10 Sekretess
 • §11 Upplåtelse
 • §12 Rätten till Next DOX
 • §13 Överlåtelse av avtal
 • §14 Lagstiftning och tvist
 • §15 Internetpolicy
 • §16 Force Majeure

§1 Definitioner

”DOX Sweden AB” organisationsnummer 556372–9358 innehar upphovsrätt till Next DOX samt rätten att tillhandahålla DOX.

”Next DOX” är tjänsten som DOX Sweden AB genom avtalet tillhandahåller projektägare med funktioner i enlighet från tid till annan gällande produktspecifikation.

”AVTALET” är det avtal som projektägare har ingått avseende Next DOX och inkluderar Allmänna villkor. Projektägare och DOX Sweden AB kan ha flera skilda avtal, uppgörelser, beställningsskrivelse eller annan handling, kopplade till tjänsten Next DOX.

”PROJEKTÄGAREN” är den kund som har ingått avtal med DOX Sweden AB avseende nyttjandet av Next DOX.

”ANVÄNDARE” är fysiska personer som är anslutna till Next DOX genom ett användarkonto. Användaren nyttjar Next DOX genom avtal som tecknats mellan projektägare och DOX Sweden AB. Användare äger endast rätt att nyttja Next DOX för projektägarens räkning.

”DOKUMENT” Information som finns upptagen på papper och liknande fysiskt medium.

”DATA” Information hänförligt till dokument som lagrats elektroniskt på sådant sätt att det i binär form kan bearbetas i dator.

§2 Avtalets omfattning

Det här avtalet omfattar alla Next DOX relaterade tjänster via www.dox.se, exakt beskrivning ligger i avtalet med projektägaren.

§3 Avtalstid

Detta avtal gäller från undertecknande av avtal, enligt överenskommelse vad gäller period, mellan DOX Sweden AB och projektägare. Om ej separat avtal tecknats mellan projektägaren och DOX Sweden AB om period gäller att projektet debiteras löpande månatligt med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader + innevarande månad.

§4 DOX Sweden AB:s åtagande

4.1 DOX Sweden AB förbinder sig att företa skäliga åtgärder för att tillse att projektägare har tillgänglighet samt nyttjande av tjänsten Next DOX .

4.2 DOX Sweden AB förbinder sig att företa skäliga åtgärder för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå som syftar till att förhindra obehörigt intrång som består i att någon bereder sig tillgång till, ändrar, utplånar eller lägger till något, avseende projektägarens information.

4.3 DOX Sweden AB tillser att nödvändiga medel och åtgärder finns för återställande av data vid oförutsedd incident som påverkar drift och tillgänglighet av Next DOX.

4.4 DOX Sweden AB utövar ingen kontroll över den information som kommuniceras eller lagras i Next DOX, utöver vad som anges i punkt 5.6. DOX Sweden AB har heller inget ansvar för innehållet i denna information, för att projektägare och användare inte är den de utger sig för att vara, för utförandet av genom Next DOX förmedlade tjänster eller för projektägare eller användares agerande i övrigt.

4.5 Endast för att kunna fullfölja sina skyldigheter enligt avtalet och andra tillämpliga rättsregler har DOX Sweden AB, liksom den som på DOX Sweden AB:s uppdrag har rätt att hantera uppsikten över tjänsten, rätt att ta del av meddelanden och information som förekommer i Next DOX.

§5 Projektägares och användares ansvar

5.1 Projektägaren och användarna förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning vad avser den information som sänds in till, lagras i, kommuniceras via eller på annat sätt behandlas i, Next DOX.

5.2 Projektägaren får inte överlåta eller upplåta hela eller delar av avtalet. Projektägare eller användaren skall inte låta någon som inte är inbjuden till projekt, få tillgång till någon av projektägarens personliga användarnamn och koder för identifiering eller på annat sätt ta del av Next DOX projektet eller produkter som projektägare och användare får till gång till genom Next DOX. Projektägare och användare ansvarar för varje handling som företas under användarens användarnamn och kod för identifiering.

5.3 Projektägare och användare skall följa DOX Sweden AB:s instruktioner avseende nyttjandet av Next DOX.

5.4 Projektägare skall företa skäliga åtgärder för att tillse att datafiler och annan information som kommuniceras med Next DOX är fria från virus eller andra felaktigheter som kan störa Next DOX funktion eller prestanda. Om projektägarens nyttjande av Next DOX stör Next DOX funktioner eller prestanda äger DOX Sweden AB rätt att stänga av projektägaren till dess att orsaken till påverkan har undanröjts.

5.5 Om projektägaren nyttjar ritningar, presentationer, databaser och andra verk som projektägaren har fått tillgång till genom Next DOX projektet åligger det projektägaren att tillse att denne har rätt till sådant nyttjande.

5.6 Den immateriella rätten till projektägarens dokument, ritningar etc. påverkas inte av att de sänds in till, eller lagras i Next DOX .

5.7 Projektägaren ansvarar för att användaren följer avtalet och åtar sig att hålla DOX Sweden AB fullt skadeslös i händelse av brott mot detta.

§6 Betalning och betalningsmetod

6.1 För de tjänster som erbjuds enligt villkoren i det här avtalet skall projektägaren till DOX Sweden AB betala de priser som är avtalat. På priserna för tjänster enligt detta avtal skall moms utgå med den momssats som gäller vid varje tidpunkt.

6.1.1 DOX Sweden AB fakturerar projektägare månadsvis för tjänsten Next DOX, projektägare betalar i form av förskottsbetalning per månad, om inget annat särskilt har avtalats skriftligen.

6.2 Betalning ska erläggas senast 30 dagar efter fakturans utskriftsdatum.

6.3 Eventuell anmärkning av fakturan måste ske inom 8 dagar från fakturadatum, för att åberopas.

6.4 Om projektägare inte betalar i tid så har DOX Sweden AB rätt att i samband med betalningspåminnelse, ta ut en lagstadgad påminnelseavgift.

6.5 Projektägare som trots skriftlig påminnelse underlåter att betala förfallet belopp kan stängas av från nyttjande av Next DOX till dess betalning sker.

§7 Avtalets upphörande

7.1 Om projektägare bryter mot avtalet, och om avtalsbrottet sker av oaktsamhet eller uppsåt, eller på annat sätt oaktsamt eller uppsåtligt skadar DOX Sweden AB, äger DOX Sweden AB rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. DOX Sweden AB har i förekommande fall även rätt till ersättning för skador, inklusive goodwillförluster, som DOX Sweden AB har lidit på grund av avtalsbrottet.

7.2 Part har rätt att säga upp avtalet omedelbart om den andra partens verksamhet avser att upphöra, försätts i konkurs, eller eljest kommer på obestånd.

7.3 DOX Sweden AB har vidare rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande utöver vad som nämns i § 7.1, vid brott mot §6, samt vid brott mot §5.2.

7.4 Uppsägning ska ske skriftligen.

7.5 Avtal upphör att gälla den dag andra part tar emot skriftlig uppsägning.

7.6 Avtalets upphörande skall inte på något vis begränsa DOX Sweden AB:s rätt

7.6.1 till kompensation enligt lag eller detta avtal.

7.6.2 att vidta rättsliga åtgärder för att få kompensation för ytterligare skador, förluster eller kostnader som DOX Sweden AB åsamkats till följd av projektägares avtalsbrott.

§8 Effekter av avtalets upphörande

Vid upphörande av detta avtal oavsett anledning därtill, skall projektägare omgående betala alla utestående fodringar som DOX Sweden AB har på projektägaren oavsett tidigare överenskomna förfallodagar.

§9 Personuppgifter

9.1 I den mån dataskyddsförordningen är tillämplig för DOX Sweden AB under detta avtal äger DOX Sweden AB endast rätt och skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med Next DOX som tjänst och dess funktionalitet att kunna söka och finna personer registrerade i systemet, för deltagande av Next DOX projekt.

9.2 DOX Sweden AB har rätt att registrera uppgift om Projektägare och Användare, såsom namn, arbetsadress, arbetstelefonnummer, befattning och epost-adress, för att projektägare och användare skall kunna nyttja Next DOX som tjänst, och för att DOX Sweden AB ska uppfylla sina åtagande enligt avtalet.

DOX Sweden har också rätt att, utöver vad som angivits ovan, registrera samma uppgifter för statistik och marknadsföringsändamål, inklusive direkt marknadsföring. Projektägare och Användare är härvidlag införstådda med att dessa uppgifter kan bli åtkomliga via Internet.

9.2.1 DOX Sweden AB har fulla rättigheter enligt ovan att lämna ut dessa uppgifter till samarbetspartner och andra avtalsparter, även sådana placerade utanför EES-området (EU).

9.2.2 Användare kan hos DOX Sweden AB utan kostnad få information om behandlingen av dennes personuppgifter, begära rättelse av personuppgifterna samt se sina registrerade personuppgifter. Användare ser alla registrerade uppgifter under Min profil och valet Mina uppgifter, i respektive Next DOX-projekt de är medlem i. I valet Min profil kan användare själva ändra sina uppgifter samt skicka information till projektadministratör om förändrat samtycke i gällande projekt. I och med avtalet ansvarar projektägare för att användare anställda eller anmälda av projektägare har lämnat sitt samtycke till den personuppgiftsbehandling som anges i §9. Användare har i och med att nyttjandet av Next DOX som tjänst givit sitt samtycke till ovan angiven personuppgiftshandling, såvida inte användaren har meddelat projektägare annat.

§10 Sekretess

10.1 Parterna skall anse samtliga dokument och all övrig information, som kommer i deras besittning till följd av detta avtal, som strikt konfidentiell. Parterna åtar sig att inte. Varken avslöja eller i övrigt använda den konfidentiella informationen från den andra parten, annat än i fall då detta är nödvändigt för uppfyllandet av förpliktelserna enligt detta avtal.

10.2 DOX Sweden AB hanterar kundrelaterad information som finns registrerad om projektägare och användare, med undantag för vad som stadgas i punkten 6.2, i enlighet med lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Sekretessen gäller till och med tredje året efter att aktuellt avtal har upphört, om inte ytterligare sekretesstid skriftligen avtalas mellan DOX Sweden AB och projektägaren. DOX Sweden AB ansvarar genom sekretessförbindelser med personal och med samarbetande organisationer för att sekretess iakttas.

10.3 DOX Sweden AB har rätt att byta ut identifikationskoder och liknande om detta är påkallat av drifts- eller säkerhetsskäl.

§11 Upplåtelse

11.1 Genom avtalet upplåter DOX Sweden AB till projektägare en i tiden begränsad, icke exklusiv nyttjanderätt till de funktioner som anges i avtalet och den av DOX Sweden AB upprättade från tid till annan, gällande produktspecifikationen. Upplåtelse sker endast i den mån detta inte innebär intrång i tredje parts rättighet.

11.2 Avtalets villkor gäller tills vidare och DOX Sweden AB äger rätt att ändra villkoren om inget annat anges i avtalet. Villkorsändringar ska meddelas via www.dox.se. Om ändring är till väsentlig nackdel för projektägaren äger denne rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp det aktuella avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande.

§12 Rätten till Next DOX

Upphovsrätt till tjänsten Next DOX äger DOX Sweden AB. Tillgången till Next DOX får endast nyttjas av projektägare och användare enligt det uttryck som finns i avtalet.

§13 Överlåtelse av avtal

13.1 Projektägare får inte överlåta eller upplåta hela eller delar av avtalet utan DOX Sweden AB:s uttryckliga medgivande. Överlåtelse, upplåtelse respektive eventuellt medgivande skall ske skriftligen. DOX Sweden AB har vid överlåtelse rätt att ta ut en administrationsavgift.

13.2 DOX Sweden AB får inte utan projektägarens medgivande överlåta samtliga eller delar av rättigheter enligt avtalet. DOX Sweden AB har även rätt att utan projektägarens medgivande överlåta sina skyldigheter enligt avtalet, till ett annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som förvärvar väsentlig del av DOX Sweden AB:s verksamhet.

§14 Lagstiftning och tvist

14.1 För att tillämpa avtalet gäller svensk rätt.

14.2 Tvist i anledning av avtalet skall slutligen avgöras i allmän domstol, tingsrätten i Skövde.

14.3 För att få betalning för förfallna fodringar äger dock DOX Sweden AB rätt att väcka talan vid allmän domstol eller hos kronofogdemyndigheten.

§15 Internetpolicy

15.1 Om DOX Sweden AB upptäcker att projektägare eller användare i Next DOX behandlar information på ett sätt som innebär ett intrång i någons upphovsrätt eller innebär ett brott mot tillämplig lagstiftning äger DOX Sweden AB rätt att omedelbart stänga av projektägare och användare från fortsatt nyttjande av Next DOX. DOX Sweden AB äger i samband med upptäckt också rätt att säga upp avtal med omedelbar verkan, samt har rätt till ersättning för skador, inklusive goodwillförluster. DOX Sweden AB äger rätt att ta bort upptäckt information från Next DOX och på annat sätt förhindra fortsatt användning av informationen i Next DOX .

15.2 Om DOX Sweden AB upptäcker att användare obehörigt försöker få åtkomst till, förstöra eller förvanska information i Next DOX äger DOX Sweden AB rätt att omedelbart inaktivera användaren samt rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, samt har rätt till ersättning för skador, inklusive goodwillförluster.

§16 Force Majeure

16.1 DOX Sweden AB är under alla omständigheter befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av avtalet hindras av någon omständighet som DOX Sweden AB skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder inte heller rimligen kunnat undvikas eller övervinnas. Exempel på sodan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförsel, arbetsmarknadsstörningar, förbud eller olyckshändelser.

16.2 Om omständighet av ovan nämnt slag inträffar framflyttas tidpunkten för DOX Sweden AB prestation till dess hindret undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindras enligt punkt 16.1 i mer än tre månader äger vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet eller ansvar rätt att skriftligen frånträda avtalet.